Cursussen & Webinars

donderdag16juli2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit onderdeel van de online cursus bespreken en becommentariëren 3 vooraanstaande sprekers, mr. D. Asser, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden, mr. A.T.V. de Bie, senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en mr. P. de Bruin, senior rechter Rechtbank Rotterdam, 5 uitspraken op het terrein van bewijsrecht. 

Deze nieuw ontwikkelde online cursus, valt niet onder het Webinar abonnement 2020.

Onderwerpen:

 • Bewijslastverdeling bij negatieve verklaring voor recht
 • Tegenbewijs tegen wettelijk vermoeden bij schade door aardgaswinning; art. 6:177a BW
 • Bewijzen en aannemelijk maken
 • Schriftelijke en ter zitting afgelegde getuigenverklaringen
 • Functioneel verschoningsrecht advocaat en notaris

 

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16juli2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit onderdeel van de online cursus bespreken en becommentariëren 3 vooraanstaande sprekers, mr. D. Asser, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden, mr. A.T.V. de Bie, senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en mr. P. de Bruin, senior rechter Rechtbank Rotterdam, 5 uitspraken op het terrein van incidenten burgerlijk procesrecht en capita.

Deze nieuw ontwikkelde online cursus, valt niet onder het Webinar abonnement 2020.

Onderwerpen:

 • Regels voor de mondelinge uitspraak
 • Kan een afwijzing UBV worden verklaard?
 • Verzoek 32 Rv van verwerende partij mogelijk?
 • Exhibitieplicht 843a Rv
 • Regels voor rechterswisselingen
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag16juli2020
1530
-
1630
Eigen werkplek

In dit onderdeel van de online cursus bespreken en becommentariëren 3 vooraanstaande sprekers, mr. D. Asser, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht Universiteit Leiden, mr. A.T.V. de Bie, senior raadsheer in het hof Amsterdam, parttime docent privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en mr. P. de Bruin, senior rechter Rechtbank Rotterdam, 5 uitspraken op het terrein van beslagrecht.

Deze nieuw ontwikkelde online cursus, valt niet onder het Webinar abonnement 2020.

Onderwerpen:

 • Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv
 • Afstemming kortgedinguitspraak op uitspraak bodemprocedure
 • Vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot ontruiming van een hotel-restaurant (art. 438 lid 2 Rv)
 • Opheffing dwangsom. Art. 611d Rv. Is het de dwangsomrechter toegestaan om de dwangsom op te heffen omdat de hoofdveroordeling is uitgevoerd?
 • Conservatoir beslag. Art. 700 lid 3 Rv; eis in hoofdzaak tijdig ingesteld

 

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23juli2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit webinar bespreken drie sprekers, mr.dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen, mr. M.Aksu, rechter Rechtbank Overijssel, en mr. K.J. Ribbink, avocaat Clifford Chance de meest recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht.

 

ONDERWERPEN:

 • Ingebrekestelling; functie; redelijke termijn. Termijnstelling uitlating schuldenaar over nakoming; verzuim van rechtswege; redelijkheid en billijkheid.
 • Tekortkoming wegens niet tijdig presteren?; ingebrekestelling; functie; verzuim van rechtswege; fatale termijn; mededeling schuldenaar.
 • Zuivering van verzuim (art. 6:86 BW); vereiste van aanbod tot vergoeding van schade en kosten; wat indien onduidelijk is of aanbod voldoende is?; betekenis aanvaarding van onvoldoende aanbod; gevolgen verwerping van (on)voldoende aanbod. Schuldeisersverzuim (art. 6:58 BW); gevolgen; door schuldenaar in acht te nemen zorg opdat hij zal kunnen blijven presteren.
 • Consumentenkoop; klachtplicht 7:23 lid 1 BW; ontdekking gebrek.
 • Koop; non-conformiteit. Klachtplicht; art. 6:89, 7:23 BW; tijdig geprotesteerd?; maatstaf; alle relevante omstandigheden; nadeel. Stelplicht en bewijslast; 150 Rv; bijzondere regel bewijslastverdeling; geen ambtshalve onderzoek rechter naar nadeel als gevolg van tijdsverloop. Devolutieve werking hoger beroep. Inroepen stellingen en feiten door overleggen processtukken uit andere procedure.
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23juli2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit webinar bespreken drie sprekers, mr.dr. H. Wammes, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen, mr. M.Aksu, rechter Rechtbank Overijssel, en mr. K.J. Ribbink, avocaat Clifford Chance de meest recente ontwikkelingen in het verbintenissenrecht.

Betreffende online cursus valt niet onder het webinar abonnement.

Onderwerpen in voorbereiding.

 
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag23juli2020
1530
-
1630
Eigen werkplek

Tijdens dit webinar bespreken mr. H. (Hendrik) Wammes, rechter Hof Arnhem-Leeuwarden, mr. M. (Meryem) Aksu, rechter Rechtbank Overijssel en mr. K.J. (Katelijne) Ribbink, advocaaat CliffordChance de meest actuele uitspraken in het verbintenissenrecht.

Betreffende online cursus valt niet onder het webinar abonnement.

ONDERWERPEN

 • Verbintenissenrecht. Medische behandelingsovereenkomst. Complicaties ontstaan door gebruik van 'Miragelplombe' bij oogoperatie. Vraag of sprake is van tekortkoming indien een zaak is gebruikt die ten tijde van de behandeling 'state of the art' is maar op grond van later opgekomen medische inzichten niet geschikt wordt bevonden.
 • Voordeelstoerekening, art. 6:100 BW. Verhouding tussen hoofdprocedure en schadestaatprocedure. Onbegrijpelijke uitleg van de uitspraak in de hoofdprocedure en de daarin vastgestelde grondslag voor de aansprakelijkheid.
 • Verbintenissenrecht. Geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:446 BW). Gebrekkige PIP-borstimplantaten, waarmee gefraudeerd is door de producent. Tekortkoming van ziekenhuis? Toerekenbaarheid?
 • Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Devolutieve werking van het hoger beroep.
 • Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Faillissementsrecht. Selectieve betaling in zicht van faillissement. Maatstaf voor aansprakelijkheid bestuurder.
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17augustus2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreekt prof.mr. G. van Rijssen het Burgerlijk Procesrecht. Geweven rond de actualiteit worden onderwerpen uit het Procesrecht besproken.

Tijdens deze actualiteiten cursus wordt u bijgepraat over een groot aantal arresten die de Hoge Raad heeft gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht.

Om een zo groot mogelijk aantal actuele arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de nieuwste wetswijzigingen.

EURO 250 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag18augustus2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen zal slechts een beperkte  groep cursisten kunnen deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht zullen mr. Tjalle Hidma en mevrouw Berber Hidma een duo presentatie geven.

Theorie & praktijk

De mondelinge behandeling (comparitie) heeft zich ontwikkeld tot een cruciaal moment in het geding. De wetgever kwalificeert de mondelinge behandeling inmiddels als het hart van de civiele procedure, waar onder leiding van een regie-voerende rechter (idealiter aan de hand van een zittingsagenda) spijkers met koppen worden geslagen. Primair in het leven geroepen voor het inwinnen van inlichtingen en het beproeven van een schikking, is deze 'day in court' thans ingebed in een sterk verander(eren)d krachtenveld. Getuigen en partijdeskundigen kunnen ter zitting worden gehoord (artikel 87 lid 3 NRv) en een tweede schriftelijke ronde zal immers doorgaans niet meer aan de orde zijn. Daarbij bestaat bovendien de kans dat de rechter ex artikel 30p Rv direct mondeling (eind)vonnis wijst. Al met al moge duidelijk zijn dat de mondelinge behandeling specifieke vaardigheden vergt. De 'statische' pleidooizitting is rechtsgeschiedenis aan het worden en de mondelinge behandeling is daarvoor in de plaats gekomen. De nieuwe procedure moet eerlijk, efficiënt en snel verlopen, waaraan partijen verplicht zijn mee te werken. De rol van de advocaat op de zitting zal vooral moeten zijn het verhaal te verduidelijken en de ter zitting gemaakte tegenwerpingen met overtuiging - inhoudelijk en qua presentatie - te weerleggen.

De cursus is een 'tweeluik', waarbij de juridische invalshoek en de praktische, story telling-kant (deel II) - de ars narrandi (de vertel-kunst) worden belicht

 

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag19augustus2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreekt mr. A.V.T. (Toine) de Bie de actuele ontwikkelingen in het contracten- en aansprakelijkheidsrecht, met veel aandacht voor do’s en don’ts. Na afloop bent u weer helemaal up to date!

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag20augustus2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreken prof.mr. Mop van Tiggele en mr. Jonathan Overes de actuele rechtsontwikkeling op het terrein van het verzekeringsrecht. Zijn nemen u mee in de stand van zaken op een aantal onderwerpen. Dat zal steeds zijn door een schets te geven van een bepaald onderwerp om vervolgens binnen dat onderwerp de meest recente jurisprudentie te bespreken. ‘n Bijpraatsessie in perspectief.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag27augustus2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

In dit onderdeel van de online cursus bespreken en becommentariëren 2 vooraanstaande sprekers, mr. T. Hidma, senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie en prof.mr. G. van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit, 5 uitspraken op het terrein van de dagvaarding.

ONDERWERPEN:

 • 'Corona-betekening'
 • Levering registergoed; vonnis i.p.v. wilsverklaring / handtekening
 • Voorwaardelijke wraking
 • Volgordelijkheid afdoening hoofdzaak / vrijwaringsprocedure
 • Dwangsommen m.b.t. het verleden

Deze nieuw ontwikkelde online cursus, valt niet onder het Webinar abonnement 2020.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag27augustus2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

In dit onderdeel van de online cursus bespreken en becommentariëren 2 vooraanstaande sprekers, prof.mr. G. van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit en mr. T. Hidma, senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie en 5 uitspraken op het terrein van hoger beroep.

ONDERWERPEN:

 • Grieven richten tegen de feiten of (ook) tegen op die feiten gebaseerde conclusies?
 • Hoger beroep of verzet in geval van een artikel 140 Rv-vonnis
 • De schorsende werking van het hoger beroep
 • Twee conclusieregel en partijperikelen bij het instellen van hoger beroep
 • Twee conclusieregel en nieuwe informatie

Deze nieuw ontwikkelde online cursus, valt niet onder het Webinar abonnement 2020.

EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag28augustus2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht bespreekt prof.mr. A.L.M. (Anne) Keirse de eerzijdige verantwoordelijkheid voor schade(omvang); overall en op de bouwplaats in het bijzonder. Spijker op wiens kop?

Schade is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor verschillende betrokken partijen verantwoordelijk worden gesteld. Dit vraagt om een begrenzing van de onderlinge verantwoordelijkheid. Wie draait bijvoorbeeld voor welk deel van de schade op als een architect een ernstige rekenfout heeft gemaakt die ten onrechte niet door de aannemer is opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest? Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratiebedingen in de praktijk nog complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 van het Burgerlijk Wetboek reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van medeverantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01september2020
Kasteel Waardenburg

Een cursus 'in de open lucht' (op de binnenplaats van het schitterende Kasteel Waardenburg). Om de RIVM richtlijnen te kunnen garanderen kan slechts een beperkte groep cursisten deelnemen aan deze cursus. In de buitenlucht worden drie onderwerpen besproken op het gebied van vaardigheden door professionals.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01september2020
1600
-
1700
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02september2020
Kasteel Waardenburg

Twee rechters en een raadsheer zullen opbouwende kritiek geven over de meest voorkomende "blunders" van advocaten tijdens een procedure en met u doornemen hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03september2020
Kasteel Waardenburg

Het gebruik van algemene voorwaarden is niet meer weg te denken uit de maatschappij. De grote populariteit vertaalt zich ook naar de gerechten: veel procedures over algemene voorwaarden. In die procedures blijkt vaak dat de wet- en regelgeving nogal eens een mijnenveld vormen. Onderwerpen als toepasselijkheid, informatieplicht, Dienstenrichtlijn, e-commerce en consumentenbescherming passeren veelvuldig de revue. In deze cursus van vier uur loodst docent Jan Spanjaard u door het mijnenveld dat de algemene voorwaarden inmiddels zijn geworden. Daarbij krijgt u de nodige tips & tricks die u in uw praktijk direct kunt toepassen. 

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag08september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10september2020
Kasteel Waardenburg

In de cursus verdiept en actualiseert u uw kennis op het gebied van het claimen van een schadevergoeding.
Wat wordt onder schade verstaan? Wanneer is sprake van een conditio sine qua non-verband? Wanneer kunnen proportionele aansprakelijkheid of de kansschademethode worden toegepast? Hoe wordt de schade begroot? Wanneer is sprake van eigen schuld? Zorg dat u over voldoende actuele kennis ter zake beschikt.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15september2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15september2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16september2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16september2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag21september2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag21september2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22september2020
Kasteel Waardenburg

Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. De afgelopen jaren heeft de Hoge Raad meerdere arresten gewezen over de verjaring van vorderingen.

In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In de cursus komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten en op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag23september2020
Kasteel Waardenburg

Reparatiewetgeving ivm mislukken van KEI en andere recente (wets)ontwikkelingen in het procesrecht.

We zijn nog nauwelijks van het KEI-echec bekomen, of talloze nieuwe ontwikkelingen in het procesrecht dienen zich alweer aan. Het one size fits all-model voldoet niet langer en procedures die jarenlang voortslepen, worden niet meer geaccepteerd. De rechtspraak moet volgens de minister in staat zijn om adequaat te reageren op de wisselende behoeften van mensen en hun wisselende vermogen om conflicten op te lossen. Aan de hand van diverse onderwerpen worden deze ontwikkelingen besproken en uiteengezet. Wat impliceert dat voor de wijze van procederen?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag24september2020
Kasteel Waardenburg

Hoe behouden partijen hun vrijheid tijdens de contractonderhandelingen en waartoe hebben partijen zich verbonden?

Van onderhandelen naar contract: hoe behouden partijen hun vrijheid?
De wet gaat bij de totstandkoming van overeenkomsten nogal binair van het aanbod-aanvaardingmodel uit. De werkelijkheid is weerbarstiger dan de theorie. Vaak kennen contracten nogal een aanloop en geregeld sneuvelen de goede bedoelingen van partijen op de onderhandelingstafel. Hoe behouden partijen in dat geval de vrijheid om zich uit de onderhandelingen terug te trekken zonder schadeplichtig te worden? In dit college worden de leerstukken van de afgebroken onderhandelingen en het onderhandelen met een voorbehoud besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan contractuele regelingen om het afbreken van onderhandelingen te reguleren.

Uitleg van (commerciële) overeenkomsten
Sinds het bekende Haviltexarrest is er wat betreft de uitleg van overeenkomsten veel gebeurd. De CAO-norm is geïntroduceerd (en recent genuanceerd). De Hoge Raad legt uit ‘naar redelijkheid en billijkheid’. De mogelijkheid van objectiveren binnen de Haviltexnorm sinds Pensioenfonds/Fox doet onze hersens kraken. En wat is nu de stand wat betreft ‘uitonderhandelde’ schriftelijke contracten? En dan is er sinds een paar jaar ook nog de door bijna niemand opgemerkte dynamische uitleg in duurverhoudingen.
Welke kansen bieden deze ontwikkelingen in zowel de advies- als in de procespraktijk? En wat zijn de risico’s?

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02oktober2020

Het pachtrecht is een bijzonder rechtsgebied met zijn eigen regels en systematiek. Men moet goed ingewijd zijn in de eigenaardigheden en spelregels van het gebied om fouten te voorkomen. Denk aan de unieke rol van de grondkamer, het bestaan van verschillende pachtvormen naast elkaar, enzovoort. Bij deze cursus komt al het nodige daartoe aan bod: de pachtovereenkomst, toetsing door de grondkamer, de rechten en verplichtingen van pachter en verpachter, koop breekt geen pacht, het voorkeursrecht van de pachter, indeplaatsstelling en medepacht, alsmede erfopvolging.

Tevens worden de bijzondere pachtvormen besproken, waaronder uiteraard geliberaliseerde pacht. Het spreekt vanzelf dat ook opzegging, beëindiging en ontbinding van de pachtovereenkomst aan de orde komen. Ten slotte is er ook aandacht voor de bijzondere aspecten van het procederen in pachtzaken (met een rol voor de deskundige leden van de pachtkamers en de grondkamers).

Na het volgen van deze cursus bent u niet alleen uitstekend op de hoogte van de stand van zaken in het pachtrecht, maar weet u ook hoe u voor uw praktijk moet inspelen op de actuele ontwikkelingen in het rechtsgebied.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02oktober2020
Kasteel Waardenburg

Franchise en distributie zijn hot. Er zijn in Nederland zo'n 800 franchiseformules actief die een omzet van circa 30 miljard euro genereren. Franchise is ook op de radar van de wetgever gekomen, die ons een heuze Wet franchise in het vooruitzicht heeft gesteld. De wetgever vermoedt misstanden in de markt en meent dat het machtsevenwicht tussen franchisegever en -nemer in het voordeel van die laatste moet worden bijgesteld. Dit heeft geleid tot een strenge conceptwet. Zo streng, dat veel franchisegevers eraan denken uit franchise weg te blijven. Wat zijn de alternatieven? Licentie? Agentuur? Distributie?

In deze cursus bespreekt Jan Spanjaard, wat een overeenkomst een franchiseovereenkomst maakt en waarin het verschil met distributie en agentuur zit. Daarnaast wordt stilgestaan bij veelvoorkomende bepalingen in die overeenkomsten en de kansen en risico's daarvan. Daarbij wordt de discussie met rechtspraak niet geschuwd. 

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag02oktober2020
Kasteel Waardenburg

Het is het belangrijkste feit in het recht: causaal verband. Het struikelblok - de missing link - tussen normschending en schade. Recente technieken maken het mogelijk dat bij onzeker oorzakelijk verband de vordering toch wordt toegewezen! Daarnaast speelt causaliteit bij voordeelsberekening en het eigen schuld-verweer een (nieuwe) rol op grond van recente jurisprudentie.

Vaak kan het bewijs van causaal verband niet worden geleverd omdat het dossier op dit punt eenvoudigweg te dun is. Zowel in de wet als in de jurisprudentie van de Hoge Raad worden tal van technieken geboden om die onzekerheid rond causaal verband te overwinnen: zo is er de zogenoemde proportionele aanpak, het feitelijk vermoeden (de voorshands-redenering), de alternatieve causaliteit, het leerstuk van de samenlopende oorzaken en de lineaire causaliteit.

In de cursus worden deze verschillende technieken nader geanalyseerd - telkens vanuit het praktische perspectief hoe deze technieken effectief bij het procederen kunnen worden ingezet. Tevens wordt, aan de hand van enkele recente arresten van de Hoge Raad, aandacht besteed aan de verhouding tussen onzeker causaal verband en de eigen schuld-regeling (art. 6:101 BW), schadeberekening en regres.

Introductiefilm

Docent Luuk Reurich vertelt met veel enthousiasme welke onderwerpen hij bespreekt tijdens de cursus.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08oktober2020
Kasteel Waardenburg

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist  -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk! 

Introductie film:

Mr. H. Wammes heeft kort samengevat waar de cursus over gaat en waarom u er goed aan doet om de cursus te volgen: FILM

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08oktober2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag08oktober2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag13oktober2020
1600
-
1700
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag27oktober2020
Kasteel Waardenburg

Een praktische cursus !

Het hoger beroep is de laatste kans om in feitelijke instantie de zaak goed en overtuigend aan de rechter te presenteren. Procederen in hoger beroep vereist zijn eigen kennis en vaardigheden. Tegen welke beslissingen moet ik beslist grieven aanvoeren en wanneer moet ik eigenlijk incidenteel hoger beroep instellen en wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen voor de procespositie van partijen in hoger beroep? Mag ik nieuwe standpunten innemen en welke ruimte tot bewijslevering is er nog? Devolutieve werking, grievenstelsel en tweeconclusie-regel kennen gevaarlijke valkuilen.

Tijdens deze cursus wordt u, vanuit het oogpunt van het hof als appelrechter en de procesadvocaat, op deze valkuilen gewezen en wordt besproken hoe u uw processtukken in hoger beroep het beste kunt inkleden. De theorie en de praktijk van het procederen in hoger beroep komen aan bod.

Op 30 oktober 2019 is de cursus zeer goed beoordeeld. Dat de docenten de gehele dag een duo presentatie hebben gedaan, werd zeer op prijs gesteld.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag29oktober2020
Kasteel Waardenburg

Het wapenarsenaal van de schuldeiser: het zwaard en het schild.
Hoe komen we tot de vaststelling dat er sprake is van een tekortkoming? Wat moet de schuldeiser stellen? Is een ingebrekestelling vereist? En wat als deze ontbreekt? Antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de cursus waar theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden inzichtelijk wordt gemaakt.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag03november2020
Kasteel Waardenburg

De heer mr.dr. L. Reurich bespreekt in deze cursus de belangrijkste en meest recente ontwikkelingen op het gebied van het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad.

Aan de orde komen in elk geval het afbreken van onderhandelingen, het opzeggen van onbenoemde duurovereenkomsten, de consequenties van zgn. samenhangende rechtsverhoudingen en de laatste stand van zaken met betrekking tot de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden, alsmede de zorgvuldigheidsnorm, risico-aansprakelijkheden en causaliteitsvraagstukken, met inbegrip van de zgn. kansschade.

Met de cursus Actualiteiten Contractenrecht en Aansprakelijkheidsrecht wordt u in korte tijd geheel op de hoogte gebracht van de belangrijkste en de laatste ontwikkelingen in beide rechtsgebieden.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag05november2020
Kasteel Waardenburg

Het Burgerlijk procesrecht zal worden besproken door twee top docenten. Beide docenten zijn zeer praktijk gericht ingesteld. Prof. mr. M.J.A.M. Ahsmann en prof. mr. W.D.H. Asser behandelen het Bewijsrecht en procedure in eerste aanleg.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag12november2020
1600
-
1700

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt.

EURO EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17november2020
Dommerholt Advocaten Zwolle, Govert Flinckstraat 1, Zwolle

Tijdens de cursus worden diverse recente uitspraken van de Hoge Raad en andere rechterlijke instanties uitvoerig met u besproken, waarbij de docent stil staat welke procesrechtelijke trends zich manifesteren en, bijvoorbeeld, op welke wijze de rechterlijke regie in de jurisprudentie doorklinkt.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18november2020
Kasteel Waardenburg

Door te weten wat een rechter van procespartijen verwacht, kunnen advocaten en andere procesdeelnemers effectiever procederen. Van mr. J.C. Halk (senior rechter Rechtbank Rotterdam) krijgt u - in theorie en praktijk - inzicht in de technieken die een rechter gebruikt als hij een vonnis schrijft.

Centraal op deze cursusdag staat daarom de wijze waarop een civiel vonnis tot stand komt. U krijgt inzicht in het denkkader dat een civiele rechter toepast bij het analyseren van de processtukken en het schrijven van het vonnis. De weerbarstige materie van de stelplicht, bewijslastverdeling en bewijswaardering lopen hier als een rode draad doorheen. Aandacht wordt geschonken aan de rol van de rechter, de afbakening tot de procespartijen en het daarbij behorende procesrechtelijke kader.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag19november2020
Kasteelje Hattem, Maastrichterweg 25 6041 NZ Roermond

Tijdens deze actualiteiten cursus wordt u bijgepraat over een groot aantal arresten die de Hoge Raad heeft gewezen met regels die van belang zijn voor Burgerlijk Procesrecht.

Om een zo groot mogelijk aantal actuele arresten te bespreken, worden deze signalerend besproken, terwijl daar waar nodig een arrest in de context van de ontwikkeling in het procesrecht zal worden geplaatst. Daarnaast wordt kort stilgestaan bij de nieuwste wetswijzigingen.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23november2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag23november2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag24november2020
Kasteel Waardenburg
Mr. C.E. Drion (advocaat Jones Day) neemt u mee in de wereld van het Internationaal Contracteren. Wie contracteert in de internationale arena ontmoet direct de Anglo-Amerikaanse invloeden op contractteksten en op de wijze van omgaan met contracten. Niet zelden leidt dat tot misverstanden en half begrepen keuzes.
 
Wie effectief en zorgvuldig wil opereren, moet voldoende weten van het Anglo-Amerikaanse contractenrecht en dat wordt u op puntige en praktische wijze uit de doeken gedaan. Hoe vervolgens om moet worden gegaan met Anglo-Amerikaanse contractteksten wanneer daar Nederlands recht op van toepassing is, betreft een vraag van uitleg.

Er wordt stil gestaan bij de grote lijnen van de uitlegjurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen decennia tot op de dag van de cursus.
Tot slot krijgt u diverse praktische tips over het opstellen van (internationale) contracten en standaardclausules en het managen van contracten. Alle vragen en opmerkingen worden verwelkomd.

ONDERWERPEN

 • het Anglo-Amerikaanse contractenrecht
 • uitlegjurisprudentie van de Hoge Raad van de afgelopen decennia
 • praktische tips over het opstellen van (internationale) contracten en standaardclausules en het managen van contracten
De cursus heeft de afgelopen jaren met veel succes plaatsgevonden. Gemiddelde score: 9,2!
EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag25november2020
Kasteel Waardenburg

De actualiteiten van twee onderdelen, Aansprakelijkheidsrecht en Contractenrecht, worden uitgebreid besproken door twee ervaren docenten uit de rechterlijke macht en uit de wetenschap.

Prof.mr. A.L.M. Keirse behandelt het Aansprakelijkheidsrecht. Mr. A.V.T. de Bie zal het Contractenrecht onder zijn hoede nemen. Beide docenten zijn zeer praktijkgericht ingesteld en doceren ieder 4 uren.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag26november2020
Kasteel Waardenburg

Koop is de meest gesloten bijzondere overeenkomst. In deze cursus worden de belangrijkste regels voor de koop van roerende en onroerende zaken behandeld.
Welke vorderingen, grondslagen en verweren bieden de grootste kans om een procedure te winnen? Hoewel het perspectief van de docent vooral de procespraktijk is, is de cursus ook voor juristen met een adviespraktijk leerzaam, want slim contracteren is anticiperen.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag26november2020
Kasteelje Hattem, Maastrichterweg 25 6041 NZ Roermond

In deze cursus wordt recente rechtspraak m.b.t. het contractenrecht behandeld. Belangrijke ontwikkelingen worden vanuit een praktische invalshoek met u besproken met aandacht voor do's en don'ts. Na de cursus bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

EURO 250,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag27november2020
Kasteel Waardenburg

In één dag verneemt u de belangrijkste basisbegrippen van en knelpunten rondom de algemene aansprakelijkheidsverzekering.

Binnen welke grenzen, vanaf wanneer en voor welk bedrag is er dekking voor aansprakelijkheid? Wat moet en mag een verzekerde bij (dreigende) schade? En wat betekent opzet bij een verzekerde en fraude bij een derde-benadeelde voor de verzekeringsdekking?

Het zijn aspecten die mede aan de hand van casusposities en vooral praktijkvoorbeelden aan de orde komen. Waar dat speelt, zullen de actualiteiten op de voorgrond staan.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01december2020
Kasteel Waardenburg

Core business voor de praktijkjurist.

Advocaten en bedrijfsadviseurs hebben dagelijks van doen met contracten. Als contractenmaker/-drafter moet de jurist  -meestal onder tijddruk- aan veel tegelijk denken. Vaak wordt gevaren op intuïtie/ redelijkheidsgevoel mede gebaseerd op ervaring, maar dat komt niet altijd overeen met hetgeen het Burgerlijk Wetboek voorschrijft. Het BW wordt dan uw valkuil en dat kan aan een effectief contract in de weg staan.

Vanuit de ervaring van de rechter wordt op praktische wijze besproken hoe een contractenmaker effectieve contractsbepalingen kan redigeren. Uiteindelijk moeten contracten worden nagekomen. Welke remedies heeft de schuldeiser? Wanneer is sprake van niet-nakomen? Wanneer is een ingebrekestelling vereist? Hoe effectief is het boetebeding? Staat het geformuleerde voorbehoud aan nakoming in de weg? Al deze vragen worden tijdens de cursus behandeld aan de hand van praktijkvoorbeelden zodat u het geleerde direct kan toepassen in uw praktijk! 

Introductie film:

Mr. H. Wammes heeft kort samengevat waar de cursus over gaat en waarom u er goed aan doet om de cursus te volgen: FILM

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag01december2020
1130
-
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag02december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag03december2020
Kasteel Waardenburg

In deze cursus wordt recente rechtspraak van m.n. de Hoge Raad m.b.t. het contractenrecht behandeld. Belangrijke ontwikkelingen worden vanuit een praktische invalshoek met u besproken met aandacht voor do's en don'ts. Na de cursus bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag09december2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10december2020
Kasteel Waardenburg

Contractenrecht en procesrecht: wisselwerking of tegenstelling?
Contractenrecht en procesrecht kunnen niet los van elkaar worden gezien. In procedures over contracten staat de inhoud van een (al dan niet schriftelijke) overeenkomst doorgaans centraal. Niet alleen wat betreft de materiële vragen (wat is afgesproken, wie heeft waar recht op?), maar ook de procesrechtelijke vragen komen uitgebreid aan bod. Welke partij dient over de uitvoering van de overeenkomst wat te stellen? Hoe kunnen contractenschrijvers zichzelf het leven in geval van een procedure makkelijker maken of juist moeilijker?

Deze cursusdag staat in het teken van de wisselwerking tussen het contractenrecht en het procesrecht, waar BW Rv ontmoet. Mr.drs. Spanjaard bespreekt veelvoorkomende contractsclausules en hun uitwerking in procedures. Daarbij worden veelgevonden valkuilen niet geschuwd. Prof.mr.dr. Van Rijssen bespreekt het grievenstelsel en het bewijsrecht vanuit de blik van de senior raadsheer, met de nodige tips & tricks voor de praktijk.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag10december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag14december2020
Kasteel Waardenburg

Ontbinding wegens een tekortkoming, vernietiging op grond van dwaling of opzegging ‘zonder zwaarwegende reden’: het zijn alle manieren om een commercieel contract te beëindigen. Welke actie heeft de voorkeur? Hoe werk je een niet presterende contractant effectief de deur uit? Of verdient het voorkeur de contractuele verhouding in een gewijzigde vorm voort te zetten? Deze en andere (praktische) vragen staan in deze cursus centraal.

Sinds het principiële arrest over de opzegging van duurovereenkomsten (HR 28 oktober 2011, ECLI:NK:HR:BQ9854 (De Ronde Venen) is een groot aantal arresten over deze vorm van opzegging gewezen. De redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1) speelt hier, naar haar aard, een bij uitstek casusgevoelige rol. Aan de hand van deze recente jurisprudentie wordt het geldend recht ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten in kaart gebracht.

De cursus biedt concrete aanbevelingen en handvatten voor de procespraktijk en geeft tips voor de praktische uitoefening van de bevoegdheden en de inhoudelijke inrichting van wijzigingsvoorstellen, mede in het licht van de rechterlijke toetsing daarvan.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1300
-
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag15december2020
1415
-
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16december2020
Kasteel Waardenburg

Twee rechters en een raadsheer zullen opbouwende kritiek geven over de meest voorkomende "blunders" van advocaten tijdens een procedure en met u doornemen hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

Het is alweer de 9e editie van deze succesvolle cursus.

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16december2020
1000
-
1100
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag16december2020
1115
-
1215
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag22december2020
Kasteel Waardenburg

Het is de witte plek op de kaart van vermogensrecht: schadeberekening. Wat doet een rechter als hij schade berekent? Waarom zijn de regels van stelplicht en bewijslast niet (zonder meer) van toepassing? Hoe moet schade dan in de processtukken worden onderbouwd om zoveel mogelijk schade in de wacht te slepen? Het zijn vragen die enkele recente rechtszaken beheersen: de claim van de benadeelden in Groningen jegens de NAM, de claim tegen Volkswagen wegens sjoemelsoftware en claims wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op ongestoord woongenot en het recht om te kiezen voor kinderen of niet.

In de cursus worden drie technieken van schadeberekening besproken. Ieder van deze technieken vergt een andere onderbouwing van de schade in de processtukken. Inzichtelijk wordt gemaakt dat de schadebegroting op de voet van art. 6:97 BW niet aan de rechter moet worden overgelaten: daarover kan - en moet - de advocaat regie voeren. Aan de hand van recente arresten wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze regie optimaal gevoerd kan worden. Aldus tekent zich een waardevol devies af: een goed schadeverhaal leidt tot verhaal van schade!

EURO 350,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
zondag26september2021
Curacao, Marriott Beach Resort
maandag27september2021
Curacao, Marriott Beach Resort
dinsdag28september2021
Curacao, Marriott Beach Resort
woensdag29september2021
Curacao, Marriott Beach Resort
donderdag30september2021
Curacao, Marriott Beach Resort
donderdag30september2021
Curacao, Marriott Beach Resort

De Academie voor de Rechtspraktijk zal voor de tiende keer in successie een World Wide cursus organiseren op Curaçao. AvdR World Wide studiereizen zijn reizen waarbij u niet alleen uw kennis op het gebied van diverse rechtsgebieden in de advocatuur verruimt maar ook tijd heeft voor andere aspecten zoals ontspanning en genieten.

Er zullen twee hoofdonderwerpen worden gedoceerd door vier docenten (allen uit de rechterlijke macht of van universiteiten).

EURO 1500,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag07juli2020
1115
Eigen werkplek

 

De onderwerpen die worden besproken tijdens dit webinar zijn de actualiteiten wetgeving.

 • Wmzc 2018
 • Wabvpz
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag07juli2020
1000
Eigen werkplek

 

De onderwerpen die besproken worden tijdens dit webinar zijn de Actualiteiten jurisprudentie.

 • Kwaliteit van zorg
 • Tuchtrecht
 • Wzd
 • Diversen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag23juni2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar bespreekt prof.mr. J.G.J. Rinkes onderstaande onderwerpen:

 • Rechtspraak: actualiteiten 2020 HR, Gerechtshoven en HvJ EU
 • AOV
 • Rechtsbijstand
 • Aansprakelijkheid en Regres
 • Productaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • uitleg verzekeringsovereenkomst
 • algemene voorwaarden
 • Causaliteit
 • Fraude
 • WAM
 • Levensverzekering
 • Zorgverzekering

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag23juni2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar bespreekt prof.mr. J.G.J. Rinkes onderstaande onderwerpen:

 • Verzekering en corona
 • Ontwikkelingen afhandeling letselschade
 • Nieuwe risico’s: update
 • Big Data en Privacy
 • Autonome voertuigen
 • Cybercriminaliteit
 • Klimaat
 • Brexit
 • Corona
 • Kifid Commissie van Beroep uitspraken 2020
 • AOV
 • Pensioen
 • Nazorg
 • Belegging
 • Leven
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag22juni2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. P. de Bruin, samen met de heer H. Oude Elferink, het bewijsbeslag behandelen. De onderwerpen staan hieronder vermeld.

Het perspectief van de deurwaarder
Voorbereiding en tenuitvoerlegging
Wat kan wel en niet tenuitvoergelegd worden?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag22juni2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. P. de Bruin,  samen met de heer H. Oude Elferink, het bewijsbeslag behandelen. De onderwerpen staan hieronder vermeld.

Het rechterlijk perspectief van een bewijsbeslag
De artikel 843a Rv toets in het rekest en in de jurisprudentie
Waar let de voorzieningenrechter op?
Welke voorwaarden worden aan een bewijsbeslag gesteld?

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04juni2020
1415
Eigen werkplek

Mr.dr. L. Reurich zal in dit webinar de onvoorziene omstandigheden art. 6:258 BW met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04juni2020
1300
Eigen werkplek

Mr.dr. L. Reurich zal in dit webinar relativiteit art. 6:163 BW met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04juni2020
1115
Eigen werkplek

Mr.dr. L. Reurich zal in dit webinar ontbinding wegens tekortkoming art. 6:265 BW met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag04juni2020
1000
Eigen werkplek

Mr.dr. L. Reurich zal in dit webinar verval van rechten art. 7:23 BW en art. 6:89 BW met u behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26mei2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar zal prof.mr. W.D.H. Asser het bewijsrecht behandelen.

 • Overtuigen de bewijsmiddelen?
  • authenticiteit bewijsmiddelen
  • integriteit bewijsmiddelen
 • Bewijzen en aannemelijk maken
 • Modernisering bewijsrecht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26mei2020
1300
Eigen werkplek

In dit webinar zal prof.mr. W.D.H. Asser het bewijsrecht behandelen.

 • Feit en recht
 • Rechtsfeiten en bewijs
 • Stellen en bewijzen
 • Stelplicht en bewijsrisico
 • Verdeling van het bewijsrisico
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26mei2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A.V.T. de Bie het onderwerp verloop van de procedures mondelinge behandeling behandelen.

Verloop van de procedure

Mondelinge behandeling

Valkuilen

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag26mei2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. A.V.T. de Bie het onderwerp verzoekschriftprocedures - beginselen belanghebbendenbegrip behandelen.

Update Corona-maatregelen rechtspraak

Beginselen van de verzoekschriftprocedure

Belanghebbendenbegrip

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag25mei2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt prof.mr. G. van Rijssen het grievenstelsel en de devolutieve werking.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag25mei2020
1300
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt prof.mr. G. van Rijssen de toegang tot het hoger beroep en tussentijds appel en de risico's daarvan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18mei2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar wordt aan de hand van de wet en de meest recente jurisprudentie besproken op grond waarvan conservatoire en executoriale beslagen kunnen worden opgeheven. Daarbij wordt, vanuit het perspectief van de voorzieningenrechter, ook aandacht besteed aan de inhoud van uw dagvaarding tot opheffing en de praktische aspecten van een opheffingskortgeding.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag18mei2020
1000
Eigen werkplek

 

In dit webinar wordt ingegaan op de eisen die de wet en de Beslagsyllabus aan een beslagrekest stellen. Aan de hand van voorbeelden wordt onder meer besproken in welke gevallen er meteen een beslissing kan worden genomen en in welke gevallen een rekest niet compleet is en aangevuld moet worden.

Daarnaast komen aspecten als proportionaliteit, spoed en resultaat aan de orde.

 

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1645
Eigen werkplek

Uitwendige-, formele en materiële bewijskracht; tegenbewijs tegen aktebewijs en aanverwante problematiek (Tjalle Hidma)

 • Aktebewijs als preuve préconstituée
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1530
Eigen werkplek

 Preprocessuele bewijsgaring, informatieplichten, inzagerecht, bewijsbeslag etc. (Daan Asser)

 • Capita selecta nieuw bewijsrecht
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1500
Eigen werkplek

Geachte deelnemer, excuses voor het ongemak. Helaas kan dit webinar niet plaatsvinden door omstandigheden vanuit de spreker, wij gaan met de spreker een nieuwe datum zoeken. Dit zal automatisch gewijzigd worden in uw eigen omgeving op MijnAvdr. Nogmaals excuses voor het ongemak.

 

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1415
Eigen werkplek

Een inleiding op het nieuwe bewijsrecht: doelstelling, hoofdlijnen en de thans reeds vooruitgeworpen schaduw (Daan Asser)

 • Het wordt echt anders
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1300
Eigen werkplek

De plaats van het bewijsrecht in het civiele geding, de rolverdeling tussen de regie-voerende rechter en partijen, en stelplicht- en bewijslastverdeling als ordenings-mechanisme (Tjalle Hidma)

 • Wie doet wat, wanneer en waarom
EURO 65,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1115
Eigen werkplek

Hoe verhouden stelplicht en materiële waarheidsvinding als (hedendaags) beginsel van burgerlijk procesrecht zich tot elkaar? Een (te) starre benadering door de rechter van de stelplicht van partijen leidt er immers in beginsel toe leidt dat bij een onvolkomen onderbouwing van het ingeroepen rechtsgevolg het hek naar de bewijsfase gesloten blijft. Tijdens dit webinar wordt - mede aan de hand van literatuur en jurisprudentie - besproken op welke wijze een effectieve- én rechtvaardige rechtsbedeling zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd. De impact van de wetswijzigingen in het WBPr per 1 oktober jl. alsmede de uitgangspunten van het wetsontwerp Nieuw bewijsrecht (pre-processuele bewijsgaring) komen in dit kader tevens aan bod. De volgende onderwerpen staan onder andere op het programma:

 • de stelplicht als kraaienpoot op de weg naar de materiële waarheid;
 • stelplicht en artikel 87 NRv; 
 • de bewijskracht van het proces-verbaal van de mondelinge behandeling; 
 • effectieve rechtspleging en de rolverdeling tussen rechter en partijen: van wie is de civiele procedure anno 2020?
 • de (grenzen van de) regiefunctie van de rechter en de gewenste 'samenwerking' tussen de procesdeelnemers.
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag14mei2020
1000
Eigen werkplek

Voor iedere procesdeelnemer is 'stelplicht' een notoir begrip, maar wat houdt het eigenlijk in? En voor wie is het een 'plicht' (eiser en/of gedaagde) en wat is de sanctie, als aan die 'plicht' niet is voldaan? Tijdens dit webinar wordt onderzocht - en aan de hand van jurisprudentie geïllustreerd - wat van de partij die deze 'stelplicht' heeft, door rechter en wederpartij redelijkerwijs mag worden verwacht, en in hoeverre sprake is van veranderende opvattingen op dit vlak. Wat is de betekenis van een 'verzwaarde' motiveringsplicht en in welke gevallen en met welk doel wordt dit fenomeen in de rechtspraak ingezet? Tot slot wordt aandacht besteed aan het 'afdoen op de stelplicht' en in algemene zin hoe 'effectief stellen en betwisten' een voortvarende procesgang anno 2020 bevordert. Aan de orde komen onder meer:

 • de omvang van de onderbouwingsplicht en hoe daaraan op praktische wijze invulling kan worden gegeven;
 • verzwaarde motiveringsplicht en de sanctie als daaraan niet is voldaan;
 • de kracht van (geloofwaardige!) schriftelijke verklaringen;
 • de wijze waarop regie-voerende rechters met de stelplicht anno 2020 (zouden moeten) omgaan;
 • de wetswijzigingen in het WBRv per 1 oktober 2019 en het wetsontwerp nieuw bewijsrecht; 
 • effectief stellen en betwisten: het hedendaagse procesmodel als samenwerkingsverband.

 

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13mei2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar wordt aan de hand van jurisprudentie en wet- en regelgeving besproken welke (soort) vorderingen een spoedeisend belang opleveren. Vervolgens wordt ingegaan op de planning van een kort geding: wat moet u doen en wat doen de voorzieningenrechter en het kortgedingburo van de rechtbank. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het procesreglement en het aanvraagformuier.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag13mei2020
1300
Eigen werkplek

In dit webinar krijgt u een overzicht van de mogelijkheden in kort geding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die de wet biedt, de haalbaarheid en bepaaldbaarheid van de vordering en de (on)mogelijkheid tot tenuitvoerlegging daarvan.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13mei2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt mr. D. Vergunst de subonderwerpen eis, gronden en verweer en gaat hij in op de wijze waarop het geschil in een dagvaarding dient te worden verwerkt.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag13mei2020
1000
Eigen werkplek

In dit webinar behandelt mr. D. Vergunst een aantal algemene voorschriften voor civiele procedures (zie artikelen 19 tot en met 23 Rv, die betrekking hebben op de verhouding rechter procespartij) en verder de artikelen 45, 111 en 120 tot en met 127 Rv).

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag29april2020
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag29april2020
1245
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag29april2020
1115
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag29april2020
1000
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28april2020
1515
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28april2020
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28april2020
1245
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28april2020
1115
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28april2020
1000
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1415
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1300
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1115
Eigen werkplek

In dit webinar zal mr. C. van Andel de volgende onderwerpen behandelen:

 • Positie Aanvullingswet grondeigendom binnen Omgevingswet
 • Overzicht nieuwe onteigeningsprocedure 
 • Bespreking afzonderlijke fases:
 1. Minnelijk overleg
 2. Onteigeningsbeschikking
 3. Bekrachtiging (incl. hoger beroep)
 4. Schadeloosstellingsprocedure
 5. Eigendomsovergang
 6. Overig: bevelschrift en teruglevering
 7. Schadeloosstelling (materieel)
 8. Proceskosten en kosten deskundigen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20april2020
1000
Eigen werkplek

in dit webinar zal mr. C. van Andel de volgende onderwerpen behandelen:

 • Huidige procedure in vogelvlucht
 • Toetsingsmaatstaven
 • Handreiking CD
 • Gesignaleerde Koninklijke Besluiten
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17april2020
1345
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17april2020
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17april2020
1115
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
vrijdag17april2020
1000
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag15april2020
1415
Eigen werkplek

In dit webinar wordt schadevergoeding onder de AVG behandeld.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag15april2020
1300
Eigen werkplek

In dit webinar wordt schadevergoeding onder de AVG behandeld.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14april2020
1400
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14april2020
1230
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag14april2020
1115
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06april2020
1115
Eigen werkplek

J.H.M. Spanjaard & E.J. Zippro, Zullen het tijdens dit webinar hebben over het nieuwe wetsvoorstel voor de franchise onderneming.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag06april2020
1000
Eigen werkplek

Mr.drs. J.H.M. Spanjaard zal tijdens dit webinar spreken over het Corona-virus en andere onvoorziene omstandigheden en de uitwerking erop voor contracten.

 • Overmachtsclausules
 • Onvoorziene omstandigheden
 • Aanpassing van overeenkomsten
EURO 50,00 incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag18maart2020
1000
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag17februari2020
1600
Eigen werkplek

Mr. D. Rijpma, advocaat Rijpma Cassatie & Litigation, advocaat bij de Hoge Raad en Mr. M.E. Bruning, advocaat Lawyers 'Specialist (L'S Cassatie), advocaat bij de Hoge Raad en raadsheer-plaatsvervanger zullen tijdens dit webinar met u de meest recente jurisprudentie behandelen.

EURO 65,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12februari2020
1230
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag12februari2020
1115
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06februari2020
1230
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06februari2020
1115
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
donderdag06februari2020
1000
Eigen werkplek

Mr. dr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland gaat het tijdens dit webinar hebben over Processtukken schrijven.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag05februari2020
1415
Eigen werkplek

Mr. J. de Roos, advocaat Nysingh advocaten en notarissen, zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten Onteigeningsrecht behandelen.

 • Inleiding
 • Bijzondere geschiktheid, incl. bodembestanddelen
 • Bodemverontreiniging
 • Waardevermindering overblijvende:
  - Vermogensvergelijking voor en na onteigening
  - Oorzaken en soortn
  - Juridische en economische eenheid
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag05februari2020
1300
Eigen werkplek

Mr. J. de Roos, advocaat Nysingh advocaten en notarissen, zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten Onteigeningsrecht behandelen.

 • Inleiding
 • Uitgangspunten
 • Waarderingsmethoden
 • Incourante objecten
 • Eliminatie
 • Egalisatie en complex
 • Verwachtingswaarde
 • Baatafroming
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28januari2020
1115
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat Facilylaw en mr. E.J. Zippro, advocaat Zippro Meijer Citteur

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag28januari2020
1000
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard, advocaat Facilylaw en mr. E.J. Zippro, advocaat Zippro Meijer Citteur zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten verbintenissenrecht behandelen.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag22januari2020
1415
Eigen werkplek

Mr. R. Santifort, advocaat Eversheds Sutherland zal met u tijdens dit webinar de actualiteiten ICT / Privacy bespreken.

Territoriale toepassing AVG:

 • Artikel 3 AVG
 • VS artikel 4 richtlijnen 95/46/EG
 • Uitgangspunten en foutieve aannames
 • Het vestigingscriterium
 • Het targeting criterium
 • Aanwijzing vertegenwoordiger
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
woensdag22januari2020
1300
Eigen werkplek

Mr. R. Santifort, advocaat Eversheds Sutherland zal met u tijdens dit webinar de actualiteiten ICT / Privacy bespreken.

De Autoriteit Persoonsgegevens:

 • Uitleg AP gerechtvaardigd belang
 • Definitieve lijst DPIA's
 • Focus 2020-2023
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21januari2020
1415
Eigen werkplek

Prof. mr. G. van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten Burgerlijk Procesrecht bespreken aan de hand van recente jurisprudentie en onderstaande onderwerpen.

 • Bewijslastverdeling bij voorwaardelijke overeenkomsten
 • Ontbindende voorwaarden (stelplicht en bewijslast)
 • Griffierechten
 • Wettelijke systeem en maatstaven
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag21januari2020
1300
Eigen werkplek

Prof. mr. G. van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit zal tijdens dit webinar met u de actualiteiten op het gebied van Burgerlijk Procesrecht bespreken aan de hand van recente jurisprudentie.

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20januari2020
1515
Eigen werkplek

Mr. S. de Brouwer, advocaat, Nysingh advocaten en notarissen en mr. G. Kooijman, advocaat, Nysingh advocaten en notarissen zullen tijdens dit webinar met u de actualiteiten op het gebied van gezondheidsrecht bespreken aan de hand van recente jurisprudentie en onderstaande onderwerpen.

 • Actualiteiten jurisprudentie
  - Tuchtrecht
 • Actualiteiten gezondheidszorg
  - Wijzigingen WGBO
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
maandag20januari2020
1400
Eigen werkplek

Mr. S. de Brouwer, advocaat, Nysingh advocaten en notarissen en mr. G. Kooijman, advocaat, Nysingh advocaten en notarissen zullen tijdens dit webinar met u de actualiteiten op het gebied van gezondheidsrecht bespreken aan de hand van recente jurisprudentie en onderstaande onderwerpen.

 • Zorgverzekering
 • WMO 2015
 • Diversen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
meer informatie

Beschikt u al over een AvdR-inlogaccount?

JaNee
aanmelden
dinsdag17december2019
1700
Eigen werkplek

Mr. Drs. E.E. Hoogeterp (advocaat Nysingh Advocaten-Notarissen N.V.) en mr. A. Beijering-Beck (advocaat, Nysingh advocaten en notarissen) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Tuchtrecht
 • Strafrecht
 • Kwaliteit van zorg
 • Medisch beroepsgeheim
 • Zorginkoop
 • Diversen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag11december2019
1530
Eigen werkplek

Mr. O.F.A.W. van Haperen (advocaat/partner Eversheds Sutherland) en mr. K. de Witt (group Compliance & Privacy Manager at AkzoNobel) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Inzagerechtonderde AVG
 • Evt: Europesejurisprudentie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag11december2019
1400
Eigen werkplek

Mr. O.F.A.W. van Haperen (advocaat/partner Eversheds Sutherland) en mr. K. de Witt (group Compliance & Privacy Manager at AkzoNobel) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Schadevergoeding onder de AVG
 • Evt: Europese jurisprudentie
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag10december2019
1130
Eigen werkplek

Mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) en prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • “Regie als model voor samenwerking.” Hans Steenberghe, TREMA juni 2017: NRv per 1/10/19.
 • Wetsontwerp Nieuw Bewijsrecht; in voetspoor ‘driemanschap’: het wordt ánders (‘discovery’)!
 • Recente jurisprudentie: ambtshalve toetsing, wraking, dwangsom-problematiek en bewijslastverdeling en wat dies zij...
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag10december2019
1000
Eigen werkplek

Prof. mr. G. van Rijssen (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit) en mr. T.R. Hidma (senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Klachtplicht
 • Beëindiging van duurovereenkomsten
 • Verzuimperikelen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag03december2019
1530
Eigen werkplek

Mr. S.C.G. Dingenen (advocaat Bird & Bird LLP) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Beginselen Elektriciteitswet
 • Netbeheerder
 • Leverancier
 • Producent
 • PV - partij
 • MV - partij
 • Toezichthouder
 • Certificering
 • Aansluiting en transport
 • Congestiemanagement
 • Directe lijn en GDS
 • Netcode elektriciteit
 • Meetcode elektriciteit
 • Tarievencode elektriciteit
 • Samenwerkingscode elektriciteit
 • Energiewet
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag26november2019
1130
Eigen werkplek

Mr. drs. J.J. van der Helm (raadsheer Hof Den Haag) en prof. dr. mr. L.M. Coenraad (Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Conflictoplossing, Vrije Universiteit Amsterdam en familierechter, rechtbank Rotterdam, tevens raadsheer-plaatsvervanger, hof Amsterdam) zullen tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Spoedwet KEI
 • Dwangsomperikelen
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag26november2019
1000
Eigen werkplek

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag12november2019
1130
Eigen werkplek

Mr. drs. J.H.M. Spanjaard (advocaat Facilylaw) zal tijdens dit webinar onderstaande onderwerpen met u behandelen.

 • Ingebrekestellen, hoe zat het ook alweer?
 • Wanneer verzuim?
 • Blijvende onmogelijkheid
 • Verzuim zonder IGBS
 • Toepassing in de praktijk
 • Wat is ingebrekestelling?
 • Aansprakelijkstelling nodig?
 • Vers van de pers: deformaliserende Hoge Raad
 • Ook de fase vóór de IGBS!
 • Dwaling 
 • Aspecten
 • Renteswaps
 • Wilsvertrouwensleer
 • Hoogslapers
 • Postcodeloterijmiljoenenjacht
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
dinsdag12november2019
1000
Eigen werkplek

Mr. Dr. H. Wammes (raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, universitair hoofddocent Burgerlijk Recht Radboud Universiteit Nijmegen) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

Mogelijkheden en valkuilen bij een tekortkoming
De tekortkoming is een veel voorkomend fenomeen in de rechtspraktijk en is vaak aanleiding om actie te ondernemen. De vraag is dan welk gereedschap het wetboek de schuldeiser biedt om zijn recht te halen. De wet stelt verschillende eisen afhankelijk van het middel dat wordt ingezet. Zowel voor de lankmoedige schuldeiser als de te ongeduldige schuldeiser heeft de wet onaangename verassingen. Schuldeiser "let op uw saeck"! Zeer recent heeft de Hoge Raad weer leiding genomen op het punt van de ingebrekestelling ten faveure van de schuldeiser. Kortom: mogelijkheden en valkuilen.

 

EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag06november2019
1130
Eigen werkplek

Mr. P.C. Knijp (advocaat Stadermann Luiten Advocaten) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Wat is samenloop?
 • Mededelingsplicht
 • Onderling verhaal
 • Onverplichte uitkering
 • Geen dwingend recht
 • Na-u-clausules
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
woensdag06november2019
1000
Eigen werkplek

Mr. P.C. Knijp (advocaat Stadermann Luiten Advocaten) zal tijdens dit webinar met u onderstaande onderwerpen behandelen.

 • Bijzondere situaties
 • Verzekeringsplicht
 • Wegbeheerdersaansprakelijkheid
EURO 65,-- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
vrijdag15juni2018
1500
Eigen werkplek

Drs. Rob van den Hoven van Genderen zal tijdens dit webinar de AVG en de rechten van derden (privacy) bespreken.

EURO 125,- incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag15januari2018
1600
Eigen werkplek
EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW
maandag15januari2018
1301
Eigen werkplek

Test

EURO incl. digitaal studiemateriaal, excl. BTW

Filter

Webinar abonnementen

website by Primosite